LAND RELEASE

Land Release kao budući pristup u rješavanju problema mina u BiH.

Land release – vraćanje površine je osnovni koncept u rješavanju minskog problema. Ovaj koncept je promovisan u međunarodnim standardima za protuminske akcije – IMAS. Bosna i Hercegovina se opredjelila za primjenu ovog koncepta u rješavanju minskog problema. Centar za uklanjanje mina u BiH je u periodu  2013-2016. godine provodio projekt Land release IPA 2011 kojem je u težištu bilo definisanje novog načina pristupa minski sumnjivoj i rizičnoj površini kroz ciljane i sistematske istrage. Ovaj koncept je integrisan u protuminske akcije u 2016. godini i sastavni je dio operativnih planova svih nivoa u Centru za uklanjanje mina u BiH.

 Vijeće ministara BiH je na 165. sjednici održanoj 30.01.2019.godine usvojilo Strategiju protuminskog djelovanja za period 2018-2025. godina. Usvajanjem Strategije koncept Land release  uzet je kao osnova za provođenje strateškog cilja 3. (Veličina i uticaj problema kontaminiranosti minama/ESZR je preciziran i potvrđen; problem se rješava u skladu sa standardima za protivminske akcije BiH, pri čemu se osigurava vraćanje sigurnih površina ugroženim zajednicama na korištenje).

Ovim pristupom se tehničko izviđanje i čišćenje provodi na efikasniji način. Bitna razlika u ovom pristupu, u odnosu na do sada korišteni, je prebacivanje težišta u rješavanju problema na netehničke metode izviđanja. Prema ovom pristupu, težište u rješavanju problema sa minama se stavlja na proces netehničkog izviđanja (NTI) kojim se prikupljaju i analiziraju sve informacije o miniranosti, bez upotrebe tehničkih metoda. Tehničko izviđanje (TI) se koristi za provjeru i potvrdu informacija prikupljenih kroz netehničko izviđanje (NTI), kao i za što preciznije određivanje granica miniranih površina. Čišćenjem se uklanjaju mine/ESZR sa površina koje su određene kroz proces NTI i TI.

OSLOBAĐANJE VRAĆANJE ZEMLJIŠTA

2009.godine, Land Release (oslobađanje vraćanje zemljišta) je uvedeno u Međunarodne standarde protuminskog djelovanja (IMAS) i predstavlja proces primjene svih razumnih mjera da se identifikuje i ukloni svako prisustvo i sumnja na mine uz upotrebu netehničkog i tehničkog izviđanja i čišćenja.

Proces vraćanja površine zasniva se na prikupljanju i analizi svih informacija o miniranosti,  pri čemu treba uzeti u obzir sve relevantne informacije vezane za šire područje, kao što su  način ratovanja, tok ratnih dejstava, najčešće korištene mine, uobičajeni način postavljanja mina i sl. Zbog toga će se za primjenu procesa vraćanja površine odrediti šire područje, koje se sa stanovišta problema miniranosti može tretirati kao logična cjelina – MSP. To područje obuhvata jednu ili više minski ugroženih zajednica. 

BHMAC uz podršku ovlaštenih predstavnika općina (lokalnih zajednica) izvršava grupisanje sumnjivih površina na teritoriji predmetne općine u logične cjeline pojedinačnih MSP-ova i definiše prioritete, odnosno redoslijed izvođenja i oslobađanja MSP-a. U slučaju iskazanih potreba za hitnim rješavanjem manjih površina, te površine mogu biti izuzete iz već definisanih MSP-a i tretirane kroz proces vraćanja površine.

Sljedeća 3 poglavlja Standarda za protuminsko djelovanje u BiH su usvojena u skladu sa sprovođenjem Land Release:

• Poglavlje 1. Oslobađanje Vraćanje zemljišta

Proces vraćanja površine zasniva se na prikupljanju i analizi svih informacija o miniranosti,  pri čemu treba uzeti u obzir sve relevantne informacije vezane za šire područje, kao što su  način ratovanja, tok ratnih dejstava, najčešće korištene mine, uobičajeni način postavljanja mina i sl. Zbog toga će se za primjenu procesa vraćanja površine odrediti šire područje, koje se sa stanovišta problema miniranosti može tretirati kao logična cjelina – MSP. To područje obuhvata jednu ili više minski ugroženih zajednica. 

BHMAC uz podršku ovlaštenih predstavnika općina (lokalnih zajednica) izvršava grupisanje sumnjivih površina na teritoriji predmetne općine u logične cjeline pojedinačnih MSP-ova i definiše prioritete, odnosno redoslijed izvođenja i oslobađanja MSP-a. U slučaju iskazanih potreba za hitnim rješavanjem manjih površina, te površine mogu biti izuzete iz već definisanih MSP-a i tretirane kroz proces vraćanja površine.

• Poglavlje 2. Ne-tehničko izviđanje

Netehničko izviđanje sumnjive površine je redovna aktivnost Centra za uklanjanje mina u BiH u okviru koje se vrši stalna procjena minske situacije. Ova procjena minske situacije se vrši obilaskom sumnjivih površina i preciznijom identifikacijom nivoa rizika. Terenske aktivnosti sistematskog izviđanja – netehničkog izviđanja su koordinirane sa prikupljanjem i obradom podataka na terenu, koje se vrši kao dio netehničkog izviđanja u cilju kontrole prije sprovođenja javnih tendera za davanje poslova deminiranja, odnosno za otvaranje zadataka za operacije humanitarnog deminiranja. Također preciznije, smanjenje sumnjive površine kroz netehničko izviđanje se vrši kao rezultat procjene određenih područja izvan netehničkog izviđanja u manjem obimu (redukovana površina), u toku reizviđanja i kao procjena koja prati netehničko izviđanje u novom konceptu oslobađanja površine.

Netehničko izviđanje minskih polja u BiH će u 2019. godini biti osnovna aktivnost Centra za uklanjanje mina u BiH, kojom se vrši detaljna procjena rizičnosti, analiziraju raspoloživi podaci, prikupljaju i obrađuju dodatni podaci sa terena, vrše potrebna mjerenja i definisanje granica rizičnih površina, redukuje sumnjiva površina, procjenjuje društveno-ekonomski uticaj mina i potencijalne koristi od operacija deminiranja. Na temelju rezultata netehničkog izviđanja sačinjava se projektna dokumentacija za druge operacije humanitarnog deminiranja (ciljane istrage, tehničko izviđanje, čišćenje mina, trajno obilježavanje), priprema prijedloga prioriteta i Godišnji operativni plan protuminskog djelovanja BiH.

• Poglavlje 3. Tehničko izviđanje u procesu vraćanja površine

Tehničko izviđanje i čišćenje mina se sprovodi na dva načina:Putem ciljanih[1] i sistematskih istraga[2] u sklopu koncepta Land release.


[1] Ciljana istraga je aktivnost traženja naznaka miniranosti na osnovu lokaciijski određenih dokaza o postojanju mina u Sumnjivo opasnoj površini i potvrđeno opasnoj površini korištenjem tehničkih metoda.

[2] Sistematska istraga je aktivnost traženja naznaka miniranosti na osnovu lokacijski neodređenih dokaza o postojanju mina u Sumnjivo opasnoj površini i Potvrđeno opasnoj površini,uz korištenje tehničkih metoda.

Land Release (oslobađanjem vraćanjem zemljišta) upravlja BHMAC.
Akreditovane organizacije u BiH provode operacije tehničkog izviđanja i čišćenja.

Standardne operativne procedure koje se odnose na Land Release
• Poglavlje 1. Netehničko izviđanje
• Poglavlje 2. Otvaranje i praćenje radnih zadataka

Važna razlika u ovom pristupu u odnosu na dosadašnje metode je da je sada fokus na rješavanju problema mina kroz što veću uporebu netehničkih metoda, čime se i ukupni troškovi umanjuju.
• U okviru ovog pristupa fokus je na rješavanju problema mina ne-tehničkim izviđanjem (NTS) u kojem se sve informacije o minama i minskim poljima prikupljaju i analiziraju bez upotrebe tehničkih metoda.
• Tehnički pregled (TS) se koristi za provjeru i potvrdu informacija prikupljenih putem netehničkog izviđanja (NTS) kao i za precizno određivanje granica miniranih područja.
• Mine / ESZR se uklanjaju putem operacija čišćenja i to na područjima određenim kroz NTS i TS procese.

Područje u kojem se obavljaju operacije čišćenja je deklarisano kao očišćeno i to područje se vraća krajnjim korisnicima.
• Područje u kojem su operacije TS provedene i nakon čega je zaključeno da nema dokaza o minama, to područje je deklarisano kao redukovano i vraća se korisnicima.
• Ostala područja koja su bila podložna NTS-u, ali dokazi o minama
nisu pronađeni, to područje je proglašeno otkazanom površinom i
vraća se korisnicima na korišćenje.

Smiley face