Upozoravanje na mine

Skraćeni priručnik iz upozoravanja na mine

Upozoravanje na mine predstavlja jednu od komponenti protivminskog djelovanja, sa osnovnim ciljem da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava zaostala iz rata (ESZR).

BHMAC je državno koordinacijsko tijelo sa glavnom odgovornošću za sprovo]enjem procesa upozoravanja na mine, te za izradu  standarda za edukaciju o opasnostima od mina. Sprovođenje projekata upozoravanja na mine obavljaju akreditovane organizacije, čiji su projekti odobreni od strane BHMAC-a. Nadzor i nad sprovođenjem  aktivnosti upozoravanja na mine i certificiranje vrši BHMAC.

Dugoročno smanjenje rizika od mina može se efikasno i provjereno postići samo stalnim provođenjem akcija upozoravanja na mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR).

Redukcija rizika kroz operacije deminiranja i obilježavanja i veća uključenost instruktora za upozoravanje na mine, dovodi do smanjenja broja žrtava u proteklom periodu.

Upozoravanje na mine/ESZR obuhavata javno informiranje, edukaciju stanovništva i povezivanje sa ugroženom zajednicom.

Od 2003. godine, upozoravanje na mine je jedan od glavnih zadataka  BHMAC-a i standardi za upozoravanje na mine se temelje na onima na međunarodnom nivou.

Upozoravanje na mine je namijenjeno svima, uključujući djecu, odrasle, učitelje i posebno muške poljoprivrednike, jer oni imaju najveći rizik od ozljeda ili smrti od nezgoda povezanih s minama. Najčešći načini prenosa informacija su plakati, natpisi, brošure i školske prezentacije.

Edukacije se pružaju djeci školskog uzrasta u obliku školskih programa koji naglašavaju važnost svijesti o minama i prevencije povreda. Interaktivne lutkarske predstave i radionice su efektivni vizualni prikazi koji provode ključne koncepte upozoravanja na mine. Obuka se takođe pruža i odraslima i nastavnicima. Ovakav vid obuke je namijenjen da pomogne nastavnicima da uključe upozoravanje na mine u predmete osnovne škole, pružajući djeci različitih uzrasta informacije o opasnostima od mina. Pored toga, upozoravanje na mine je obavezan predmet u pet od 10 kantona u Federaciji BiH i u Brčko distriktu.

Prezentacija o obrazovanju od opasnosti od mina za djecu vrtića je vrlo značajna, jer djeca predškolske dobi vjerovatno nikada nisu vidjeli minu i ne znaju kako izgledaju mine, te će kroz prezentaciju biti upoznati sa pojavom mina i činjenicom da su smrtonosne, te će ovako usvojiti ispravan način reagovanja u opasnim situacijama, naučiti da se mine ne smeju dirati, te da je vrlo važno savjetovati odraslu osobu u slučaju pronalaska bilo kakvog eksplozivnog sredstva i koji broj da se pozove u takvoj situaciji.

EUFOR BiH, putem svog Odjela za koordinaciju minskih informacija i LOT timova, uz pomoć obučenih i akreditovanih instruktora za minsko upozoravanje, rade na edukaciji o opasnostima od mina za  lokalnu zajednicu širom BiH.  LOT-timovi, u saradnji sa pripadnicima Oružanih snaga BiH, organiziraju predavanja u školama kako bi djecu informirali o opasnostima od mina i NUS-a.

Kontakt :

+387 33 253-804

Smiley face